Kurumsal

İK Politikası

Han Çatı Cephe Sistemleri İnsan Kaynakları Bölümü’nün temel misyonu evrensel değerlerin (adalet, özgürlük, paylaşım, eşitlik) hâkim kılındığı şeffaf kurumsal kültürün oluşumuna katkı sağlamaktır. Bu bağlamda ele alınan politika ve ilkelerimizi;

 • Evrensel değerlere ve gerekli donanıma sahip çalışan profilini Şirket’e kazandırıp etkinliğini sağlamak,
 • Dünyada ve sektörde meydana gelen değişimleri kavrayarak, güncel eğitim programları ile organizasyonu nitelik ve niceliksel bakımdan bu değişime hazırlamak,
 • Şirket stratejisi doğrultusunda gereksinim duyulacak insan profili tanımını güncel tutmak ve şirket stratejisini yeniden tanımlayacak insan profilini öngörmek,
 • Şirket yapısını nitelik ve nicelik açısından izlenebilir kılarak güncel koşullara göre gelişimini sağlamak,
 • Çalışanın katılımının yönetimini sağlamak, olarak özetleyebiliriz. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Bölümü, iş birimlerimizin yapılanması, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılanmış olup tüm insan kaynakları konularında ilgili birimlere gereken desteği vermektedir. İnsan Kaynakları Bölümü’nün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;
 • İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, adaylar arasında fırsat eşitliği sağlanır,
 • İşe alıma ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
 • Katılımcı bir yönetim ortamı oluşturulur; Şirket’in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alış-verişinde bulunulur,
 • Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler hakkında çalışanlara bilgi aktarılır,
 • Şirket’in yönetim yetki ve görevlerinin devrine ilişkin iç yönerge ve çalışanların görev/rol tanımları oluşturulur ve çalışanlara duyurulur.
 • Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
 • Çalışanlar için performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulur ve çalışanlara duyurulur, Çalışanların ücret ve diğer menfaatlerinin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.
 • Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşulların sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapılır,
 • İş kazalarını önlemek amacı ile sistemler geliştirilir.
 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.